Skip to content

Om oss

Om OC

OmsorgsCompagniet, OC, är en väletablerad vård och omsorgskoncern som grundades år 2003 av Vilhelm Rosenqvist. OC har gedigen erfarenhet och omfattande kompetenser inom olika områden inom vård och omsorg. OC erbjuder ett brett utbud av tjänster som personlig assistans, avlösare och ledsagning enligt LSS, boende enligt LSS och SoL, familjehemsplaceringar och skyddat boende. OC har förmågan att kombinera professionellt affärsmässigt arbete med personlig och individanpassad vård och omsorg till sina kunder. Bolagets flera olika verksamheter utgör för OCs kunder en palett av valmöjligheter som passar just den enskilda individen.

OC erbjuder professionell vård och omsorg och har särskilt stort fokus på personlig assistans enligt LSS. OC har ett stort antal kunder och lägger stor vikt vid att tillhandahålla högkvalitativ personlig assistans med en stark juridisk förmåga att tillvarata kunderna lagliga rätt. OC har därmed hög kundnöjdhet och långvariga relationer med sina kunder. OCs kunder ska känna sig trygga med att ha det stora, starka bolaget bakom sig samtidigt som de får individanpassad och nära hjälp från kundansvariga och personliga assistenter.

OC bedriver tillståndspliktig verksamhet som innebär att OC står under Inspektionen för vård och omsorgs, Ivo, tillsyn. Att ha tillstånd från Ivo innebär att verksamheten uppfyller vissa kvalitetskrav och att den har rätt att bedriva den specifika vård eller omsorgsverksamheten. OC ställer höga krav på den egna organisationen och att de olika verksamheterna följer Ivo s riktlinjer och krav för att säkerställa högsta kvalité och säkerhet för OCs kunder som tar emot vård och omsorgstjänsterna.

OCs fokus på kvalité och juridisk kompetens innebär att bolaget har en stark ledning som besitter hög kompetens inom viktiga rättsliga, organisatoriska och strategiska områden. Den upprätthålls på högsta nivå genom bolagets Styrelse, VD, Quality manager och Human Resources. OC har även satsat på bolagets verksamhetschefer som genomgående har hög utbildningsnivå och arbetslivsfarenhet inom vård och omsorgssektorn. OCs sammansättning av personal och en stark organisation bidrar till hög kundfokus och möjliggör målsättningen att dels varje kund ska känna sig unik och speciell och dels att OC är ett bolag som står stadigt på marknaden och som är beredd att vidta de åtgärder som krävs för att varje kund ska få sin rättighet tillgodosedd.

Styrelse och VD

OC har en stark styrelse som besitter olika kompetenser och som tillsammans utgör en bra grund för att aktivt identifiera och hantera risker som kan påverka bolagets framgång och stabilitet. Likaså har bolaget en stark VD med förmågan att leda bolaget strategiskt och operativt. Styrelsen och VD:n har ett nära samarbete och samstämmighet som är avgörande för bolagets framgång och hållbarhet.

Styrelsen består av Vilhelm Rosenqvist, Åsa Rosenqvist, Jennie Lundin, Anita Sandberg och bolagets VD Göran Berg.

Quality Manager

Quality Manager, QM, är kvalitetschef och har som huvuduppgift att säkerställa att organisationen upprätthåller och alltjämt förbättrar kvalitén på sina tjänster och processer. QM ansvarar för att kontrollera verksamheternas systematiska kvalitetsarbete samt kvalitetsledningssystem som ska säkerställa kvalité och efterlevnad av lagar och övriga standarder. QM ansvarar för att driva förbättrings och utvecklingsarbetet framåt samt identifiera områden där kvalitén kan förbättras samt vidta förbättringsåtgärder. 

OC Quality Manager är Jennie Lundin och hon har under sin mångåriga yrkeskarriär innehaft ett flertal chefsposter inom vård och omsorg. Hon har ansvarat för kvalitet och verksamhetsutveckling och besitter omfattande erfarenhet och kunskap avseende rättssäkerhet och kvalitet inom social omsorg samt ekonomistyrning.

Human Resources

Human Resources, HR, är en viktig del i organisationen och utgör en stor styrka när det gäller att hanterar den mänskliga sidan och säkerställa att anställda trivs och kan utföra sitt arbete effektivt. HR spelar en central roll i att upprätthålla en hälsosam och produktiv arbetsmiljö och hjälper till att stödja organisationens övergripande mål och strategier.

OCs Human Resources är Michael Holm och han har en mångårig yrkeskarriär inom personal och rekrytering inom business och finansbranschen Han har erfarenhet med att arbeta inom globala IT bolag där han bland annat haft huvudansvar för Nordiska samarbeten.

Juridiska tjänster

OC erbjuder värdefull juridisk hjälp sina kunder. För OC är juridisk hjälp till sina kunder en av de mest nödvändiga och viktigast servicen ett assistansbolag kan erbjuda och satsar därför stort på att anlita de jurister med högsta kompetensen inom rättsområdet. OCs kunder får hjälp att navigera genom processer med myndigheter och domstolar, hjälp med att upprätta överklaganden och juridiskt stöd och hjälp vid utredningar och hembesök. För OC är det av största vikt att kunderna på bästa sätt kan säkra sina beslut och timmar och att de får de bästa förutsättningarna att erhålla beslut som korresponderar med hjälpbehovet.

OC har ett nära samarbete med en av Sveriges främsta jurister inom området personlig assistans, Sofia Tedsjö, som tillsammans med ett team av jurister ansvarar för att driva ärenden åt OCs kunder och utgör en stor tillgång för att upprätthålla högsta kvalitet i bolagets juridiska tjänster. Sofia Tedsjö erbjuder expertis och kunskap om de specifika lagar och regler som gäller inom personlig assistans och hjälper OCs kunder att navigera genom juridiska frågor på ett framgångsrikt sätt.

Sofia Tedsjö driver idag byrån Tedsjöpartners samt har en mångårig karriär som grundare av samt advokat och delägare till en av Sveriges mest framgångsrika advokatbyråer, C J advokatbyrå med särskilt inriktning mot Socialförsäkring i allmänhet och personlig assistans i synnerhet. Sofia Tedsjö har en gedigen erfarenhet som advokat och att företräda bolag i olika juridiska processer och besitter särskild expertis att företräda personer med rättigheter enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sofia Tedsjö har utöver sitt delägarskap på C J Advokatbyrå varit med och bidragit till utvecklingen av juridiken inom personlig assistans genom att ha deltagit i flera remissyttranden för ny lagstiftning inom personlig assistans. Hon har således aktivt varit involverad i att påverka och förbättra den rättsliga ramen för personlig assistans. Sofia Tedsjö har även varit medförfattare till facklitteratur inom socialtjänsten, särskilt inom personlig assistans, och har på så vis bidragit till att dela sin kunskap och expertis genom skrivna verk. Genom att ha varit verksam inom personlig assistans under många år och med deltagande i remissyttranden och facklitteratur, har Sofia Tedsjö byggt upp ett starkt professionellt nätverk och ett gott rykte inom branschen.

Personlig assistans och den tillhörande lagstiftningen kan förändras över tid. Att vara en expert inom området kräver att man håller sig uppdaterad med den senaste rättsutvecklingen. Den erfarenhet som Sofia Tedsjö har medför en djupgående kunskap om de aktuella lagarna och reglerna inom personlig assistans och kan erbjuda högkvalitativ rådgivning och representation till OC assistans kunder. Hennes gedigna erfarenhet och kunskap innebär att hon kan analysera och bedöma våra kunders situation noggrant och erbjuda strategisk rådgivning baserat på kundernas specifika behov. Hon kan utvärdera olika alternativ, föreslå bästa vägen framåt och hjälpa till att ta beslut som är i kundens bästa intresse. Utöver att vara en framstående jurist inom personlig assistans besitter Sofia Tedsjö förmågan att vara empatisk och kundfokuserad. Det innebär att förstå och lyssna på kundernas specifika behov och önskemål samt vara engagerad i att hjälpa dem att uppnå sina mål inom personlig assistans.