Skip to content

Ledsagar och avlösarservice

Ledsagar och avlösarservice

Insatsen ledsagarservice, ledsagning, enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS och Socialtjänstlagen enligt SoL är en betydelsefull insats som ska underlätta för personer med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet. Ledsagning erbjuds personer som tillhör lagens personkrets men som inte har personlig assistans och göra det möjligt för dem att t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera. Insatsen har karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. ledsagningen knuten till aktiviteter utanför hemmet. Syftet är att bryta den isolering som kan bli en konsekvens av en funktionsnedsättning. Insatsen är individuellt utformad och har karaktären av personligt stöd.

Avlösarservice innebär att en person som i vanliga fall får omsorg hjälpinsatser av närstående i hemmet tillfälligt vårdas av en person som avlöser den närstående. En avlösare är hemma hos den med funktionsnedsättning i ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Det gör det möjligt för anhöriga att få tid till egna aktiviteter. Avlösare erbjuds vanligtvis till barn och ungdomar men även till vuxna. 

OC Ledsagning och avlösning

Åsa Rosenqvist

Verksamhetschef
073-511 15 10

OC erbjuder tjänsten ledsagning till barn, ungdomar, vuxna och äldre som har beslut om ledsagning och som har funktionshinder med exempelvis rörelsehinder eller är synskadad. OC hjälper även att ansöka om insatsen i det fall beslut saknas men det finns skäl att anta att insatsen kan beviljas. OC erbjuder ledsagning för att kunna delta i olika aktiviteter så som exempelvis komma till simhall eller annan fritidsaktivitet eller verksamhet, gå på bio, äta på restaurang eller gå på museum. OC står för ledsagarens omkostnader som uppstår så som exempelvis entréavgifter, biljetter, mat osv)

OC erbjuder tjänsten avlösare till föräldrar som behöver avlastning i vård och omsorgsarbetet kring att ta hand om ett funktionshindrat barn.  Avlösningar syftar dels till att föräldrarna ska få mer tid med barnets syskon, dels för att få mer tid för egna aktiviteter och chans till återhämtning. Avlösning kan ibland ske utanför hemmet, dock oftast i hemmiljön. Avlösning kan också innebära att en anhörigvårdare som vårdar sin make/maka hemma får avlastning i detta.