Skip to content

Personlig assistans

Personlig assistans

OC erbjuder tjänsten personlig assistans med individanpassade assistanslösningar som är anpassade efter varje kunds unika behov och önskemål. OCs kunder ska leva sitt liv på lika villkor som alla andra med en hög nivå av meningsfullhet, livskvalité och glädje. För att uppnå detta är det viktigt att genomföra en grundlig personlig utvärdering av både fysiska och emotionella, praktiska behov och önskemål. Därefter skräddarsys en verkställighetsplan som ska inkludera specifika mål och aktiviteter för att uppfylla kundens behov och mål, allt mot bakgrund av kundens beslut från myndigheten. Det är viktigt med en öppen och kontinuerlig kommunikation med både kund och anhöriga för att säkerställa att insatsen blir rätt anpassad och att eventuella ändringar eller justeringar görs när så behövs. Kvalitén i insatsen säkerställs att rätt personal anställs och att den väljs ut tillsammans med kund tillsammans med OCs kundansvarig. Personalen ska ha nödvändig utbildning och kompetens för uppdraget för att leverera högkvalitativa vård och hjälpinsatser.

OC erbjuder sina kunder följande

 • En verksamhet med fokus på kvalité och juridisk kompetens och som utgör en stark och trygg aktör på marknaden.
 • Juridiskt biträde samt rådgivning och stöd. OC har nära samarbete med Sveriges bästa jurister med spetskompetens inom Socialförsäkringsrätt och i synnerhet inom personlig assistans enligt LSS.
 • Engagerade, kompetenta och kundnära kundansvariga och assistenter
 • Bra löner och anställningsvillkor till anhöriga och assistenter. OC tillämpar kollektivavtal.
 • Ett starkt personalteam som stöd för den assistansberättigade och anhöriga i vardagen.
 • Ett bolag med verksamhet över hela landet och med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Trollhättan.

Bli kund

 • Mötet sker fysiskt eller digital.
 • Vi går igenom ditt beslut och hur ni vill ha er assistans och ger därefter förslag på schema och hur assistansen kan verkställas.
 • Ni tecknar avtal med OC.
 • Ni väljer assistenter och OC hjälper att välja ut de bästa kandidaterna som ni kan välja mellan.
 • Ni tilldelas en egen kundansvarig/kontaktperson som ansvarar för rekrytering och all samordning av er assistans.

OC hjälper till att ansöka om personlig assistans och assistansersättning och att överklaga beslut

OC erbjuder befintliga kunder som nya kunder juridisk hjälp vid nyansökningar, ansökningar om utökning, omprövningar och i domstolsprocesser. OC är medveten om att juridisk kompetens inom assistansbranschen; att veta hur lagar, regler och praxis navigeras på bästa sätt är en stor fördel för att kunderna ska få behålla sina beslut och timmar och för att kunna erbjuda kunderna möjligheten att få de timmar som faktiskt behövs. Med den juridiska kompetens som OC erbjuder sina kunder maximeras möjligheterna till att beviljas personlig assistans och med rätt antal timmar.

En ansökan om personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enlig SFB ska innehålla en noggrann behovsbeskrivning samt medicinsk utredning. Behovsbeskrivningen ska innehålla beskrivningar av hjälpbehovet och hur lång tid varje aktivitet tar. Det är viktigt att veta hur hjälpbehovet ska beskrivas och vilka intyg som ska lämnas in och vad som ska framgå av dessa för att myndigheten ska få en så bra och tydlig bild som möjligt och för att öka chanserna till ett positivt beslut.

En ansökan om personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt SFB ska innehålla följande:

 1. Försäkringskassans ansökningsblankett / kommunens ansökningsblankett eller ett vanligt papper där det står att det ansöks om personlig assistans / assistansersättning. Oavsett handling måste den som ansöker eller dennes vårdnadshavare eller god man skriva under för att ansökan ska anses giltig.
 2. Medicinsk utredning/intyg. Den ska innehålla läkarintyg och ADL utredning från legitimerad arbetsterapeut. Den medicinska utredningen ska förklara diagnoser, funktionsförmåga och vilket hjälpbehov som funktionshindret orsakar. Om det finns ett medicinskt hjälpbehov, exempelvis sondmatning, ska det finnas ett egenvårdsintyg från läkare som gör att hjälpbehovet kan tillgodoses inom ramen för assistansen.

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut, tveka inte att höra av er till oss. Vi erbjuder professionellt juridiskt biträde och rådgivning för hur ni bäst ska gå till väga för att få ett positivt beslut.

OC Personlig assistans