Skip to content

Våra tjänster

Personlig assistans

OC erbjuder tjänsten personlig assistans med individanpassade assistanslösningar som är anpassade efter varje kunds unika behov och önskemål. OCs kunder ska leva sitt liv på lika villkor som alla andra med en hög nivå av meningsfullhet, livskvalité och glädje. För att uppnå detta är det viktigt att genomföra en grundlig personlig utvärdering av både fysiska och emotionella, praktiska behov och önskemål. Därefter skräddarsys en verkställighetsplan som ska inkludera specifika mål och aktiviteter för att uppfylla kundens behov och mål, allt mot bakgrund av kundens beslut från myndigheten. Det är viktigt med en öppen och kontinuerlig kommunikation med både kund och anhöriga för att säkerställa att insatsen blir rätt anpassad och att eventuella ändringar eller justeringar görs när så behövs. Kvalitén i insatsen säkerställs att rätt personal anställs och att den väljs ut tillsammans med kund tillsammans med OCs kundansvarig. Personalen ska ha nödvändig utbildning och kompetens för uppdraget för att leverera högkvalitativa vård och hjälpinsatser.

OC erbjuder sina kunder följande

 • En verksamhet med fokus på kvalité och juridisk kompetens och som utgör en stark och trygg aktör på marknaden.
 • Juridiskt biträde samt rådgivning och stöd. OC har nära samarbete med OC Juristbyrå som har en av Sveriges bästa jurister med spetskompetens inom Socialförsäkringsrätt och i synnerhet inom personlig assistans enligt LSS.
 • Engagerade, kompetenta och kundnära kundansvariga och assistenter
 • Bra löner och anställningsvillkor till anhöriga och assistenter. OC tillämpar kollektivavtal.
 • Ett starkt personalteam som stöd för den assistansberättigade och anhöriga i vardagen.
 • Ett bolag med verksamhet över hela landet och med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Trollhättan.

Bli kund

 • Mötet sker fysiskt eller digital.
 • Vi går igenom ditt beslut och hur ni vill ha er assistans och ger därefter förslag på schema och hur assistansen kan verkställas.
 • Ni tecknar avtal med OC.
 • Ni väljer assistenter och OC hjälper att välja ut de bästa kandidaterna som ni kan välja mellan.
 • Ni tilldelas en egen kundansvarig/kontaktperson som ansvarar för rekrytering och all samordning av er assistans.

OC hjälper till att ansöka om personlig assistans och assistansersättning och att överklaga beslut

OC erbjuder befintliga kunder som nya kunder juridisk hjälp vid nyansökningar, ansökningar om utökning, omprövningar och i domstolsprocesser. OC är medveten om att juridisk kompetens inom assistansbranschen; att veta hur lagar, regler och praxis navigeras på bästa sätt är en stor fördel för att kunderna ska få behålla sina beslut och timmar och för att kunna erbjuda kunderna möjligheten att få de timmar som faktiskt behövs. Med den juridiska kompetens som OC erbjuder sina kunder maximeras möjligheterna till att beviljas personlig assistans och med rätt antal timmar.

En ansökan om personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enlig SFB ska innehålla en noggrann behovsbeskrivning samt medicinsk utredning. Behovsbeskrivningen ska innehålla beskrivningar av hjälpbehovet och hur lång tid varje aktivitet tar. Det är viktigt att veta hur hjälpbehovet ska beskrivas och vilka intyg som ska lämnas in och vad som ska framgå av dessa för att myndigheten ska få en så bra och tydlig bild som möjligt och för att öka chanserna till ett positivt beslut.

En ansökan om personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt SFB ska innehålla följande:

 1. Försäkringskassans ansökningsblankett / kommunens ansökningsblankett eller ett vanligt papper där det står att det ansöks om personlig assistans / assistansersättning. Oavsett handling måste den som ansöker eller dennes vårdnadshavare eller god man skriva under för att ansökan ska anses giltig.
 2. Medicinsk utredning/intyg. Den ska innehålla läkarintyg och ADL utredning från legitimerad arbetsterapeut. Den medicinska utredningen ska förklara diagnoser, funktionsförmåga och vilket hjälpbehov som funktionshindret orsakar. Om det finns ett medicinskt hjälpbehov, exempelvis sondmatning, ska det finnas ett egenvårdsintyg från läkare som gör att hjälpbehovet kan tillgodoses inom ramen för assistansen.

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut, tveka inte att höra av er till oss. Vi erbjuder professionellt juridiskt biträde och rådgivning för hur ni bäst ska gå till väga för att få ett positivt beslut.

OC hjälper till att ansöka om personlig assistans och assistansersättning och att överklaga beslut

OC erbjuder befintliga kunder som nya kunder juridisk hjälp vid nyansökningar, ansökningar om utökning, omprövningar och i domstolsprocesser. OC är medveten om att juridisk kompetens inom assistansbranschen; att veta hur lagar, regler och praxis navigeras på bästa sätt är en stor fördel för att kunderna ska få behålla sina beslut och timmar och för att kunna erbjuda kunderna möjligheten att få de timmar som faktiskt behövs. Med den juridiska kompetens som OC erbjuder sina kunder maximeras möjligheterna till att beviljas personlig assistans och med rätt antal timmar.

En ansökan om personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enlig SFB ska innehålla en noggrann behovsbeskrivning samt medicinsk utredning. Behovsbeskrivningen ska innehålla beskrivningar av hjälpbehovet och hur lång tid varje aktivitet tar. Det är viktigt att veta hur hjälpbehovet ska beskrivas och vilka intyg som ska lämnas in och vad som ska framgå av dessa för att myndigheten ska få en så bra och tydlig bild som möjligt och för att öka chanserna till ett positivt beslut.

En ansökan om personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt SFB ska innehålla följande:

 1. Försäkringskassans ansökningsblankett / kommunens ansökningsblankett eller ett vanligt papper där det står att det ansöks om personlig assistans / assistansersättning. Oavsett handling måste den som ansöker eller dennes vårdnadshavare eller god man skriva under för att ansökan ska anses giltig.
 2. Medicinsk utredning/intyg. Den ska innehålla läkarintyg och ADL utredning från legitimerad arbetsterapeut. Den medicinska utredningen ska förklara diagnoser, funktionsförmåga och vilket hjälpbehov som funktionshindret orsakar. Om det finns ett medicinskt hjälpbehov, exempelvis sondmatning, ska det finnas ett egenvårdsintyg från läkare som gör att hjälpbehovet kan tillgodoses inom ramen för assistansen.

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut, tveka inte att höra av er till oss. Vi erbjuder professionellt juridiskt biträde och rådgivning för hur ni bäst ska gå till väga för att få ett positivt beslut.

OC Personlig assistans

Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet är du alltid välkommen att kontakta någon av våra verksamhetschefer. Kontaktuppgifter direkt till verksamhetscheferna hittar du på sidan “Vår personal”

Ledsagar och Avlösarservice

Insatsen ledsagarservice, ledsagning, enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS och Socialtjänstlagen enligt SoL är en betydelsefull insats som ska underlätta för personer med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet. Ledsagning erbjuds personer som tillhör lagens personkrets men som inte har personlig assistans och göra det möjligt för dem att t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera. Insatsen har karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. ledsagningen knuten till aktiviteter utanför hemmet. Syftet är att bryta den isolering som kan bli en konsekvens av en funktionsnedsättning. Insatsen är individuellt utformad och har karaktären av personligt stöd.

Avlösarservice innebär att en person som i vanliga fall får omsorg hjälpinsatser av närstående i hemmet tillfälligt vårdas av en person som avlöser den närstående. En avlösare är hemma hos den med funktionsnedsättning i ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Det gör det möjligt för anhöriga att få tid till egna aktiviteter. Avlösare erbjuds vanligtvis till barn och ungdomar men även till vuxna. 

OC Ledsagning/Avlösning

Åsa Rosenqvist

Verksamhetschef
073-511 15 10

Ledsagning

OC erbjuder tjänsten ledsagning till barn, ungdomar, vuxna och äldre som har beslut om ledsagning och som har funktionshinder med exempelvis rörelsehinder eller är synskadad. OC hjälper även att ansöka om insatsen i det fall beslut saknas men det finns skäl att anta att insatsen kan beviljas. OC erbjuder ledsagning för att kunna delta i olika aktiviteter så som exempelvis komma till simhall eller annan fritidsaktivitet eller verksamhet, gå på bio, äta på restaurang eller gå på museum. OC står för ledsagarens omkostnader som uppstår så som exempelvis entréavgifter, biljetter, mat osv)

Avlösning

OC erbjuder tjänsten avlösare till föräldrar som behöver avlastning i vård och omsorgsarbetet kring att ta hand om ett funktionshindrat barn.  Avlösningar syftar dels till att föräldrarna ska få mer tid med barnets syskon, dels för att få mer tid för egna aktiviteter och chans till återhämtning. Avlösning kan ibland ske utanför hemmet, dock oftast i hemmiljön. Avlösning kan också innebära att en anhörigvårdare som vårdar sin make/maka hemma får avlastning i detta. 

OC boenden enligt SoL

Boende enligt SoL, eller Socialtjänstlagen, omfattar en bred grupp människor och är mer generell. Det kan innebära boende inom stödboende, missbruksvård, skyddat boende för kvinnor och barn som utsatts för våld, och andra boendealternativ för personer med olika behov. SoL-reglerade boenden omfattar olika målgrupper och erbjuder olika typer av stöd och vård, beroende på behoven hos de som bor där. Målet med boende enligt SoL är att säkerställa att personer som behöver särskilt boende eller vård får det stöd de behöver för att leva ett värdigt och tryggt liv. OCs boenden enligt SoL innefattar boende formerna stödboende, träningslägenhet samt skyddatboende.

OC Boenden enligt SoL

Stödboenden

Rickard Rudelius

Verksamhetschef
OC Vändpunkten
OC Salem
070-715 43 35

Skyddat boende

OC Skyddat boende

Verksamhetschef
070-810 79 22

OCs boenden enligt LSS

LSS-reglerad boendeform är avsedd för personer med betydande och varaktiga funktionsnedsättningar. LSS syftar till att ge dessa individer möjlighet till ett självständigt liv och att delta i samhället på lika villkor som andra. Boende enligt LSS kan innebära olika alternativ, inklusive gruppbostäder, servicebostäder och stödboende. Dessa boendeformer anpassas för att tillgodose de specifika behoven hos personer med funktionsnedsättningar. Målet med LSS-boende är att erbjuda individuell vård och stöd för att främja självständighet och livskvalitet.

OC Boenden enligt LSS

Antonia Söder

Verksamhetschef
OC LSS Bromma
OC LSS Sköndal
076-190 86 54

Anna Karlsson

Verksamhetschef
OC LSS Salem
073-180 05 84

Utbildning

OC investerar i utbildning och kompetens och fokuserar på olika utbildningsalternativ för sin personal och kunder. OC har samarbetspartners för att uppnå en bra framtidskompetens hos de anställda och hög kundtillfredsställelse.

Juridiska tjänster

OC erbjuder värdefull juridisk hjälp sina kunder. För OC är juridisk hjälp till sina kunder en av de mest nödvändiga och viktigast servicen ett assistansbolag kan erbjuda och satsar därför stort på att anlita de jurister med högsta kompetensen inom rättsområdet. OCs kunder får hjälp att navigera genom processer med myndigheter och domstolar, hjälp med att upprätta överklaganden och juridiskt stöd och hjälp vid utredningar och hembesök. För OC är det av största vikt att kunderna på bästa sätt kan säkra sina beslut och timmar och att de får de bästa förutsättningarna att erhålla beslut som korresponderar med hjälpbehovet.

OC anlitar en av Sveriges främsta jurister inom området personlig assistans, Sofia Tedsjö, som tillsammans med ett team av jurister ansvarar för att driva ärenden åt OCs kunder och utgör en stor tillgång för att upprätthålla högsta kvalitet i bolagets juridiska tjänster. Sofia Tedsjö erbjuder expertis och kunskap om de specifika lagar och regler som gäller inom personlig assistans och hjälper OCs kunder att navigera genom juridiska frågor på ett framgångsrikt sätt.

Sofia Tedsjö har en mångårig karriär som grundare av samt advokat och delägare till en av Sveriges mest framgångsrika advokatbyråer, C J advokatbyrå med särskilt inriktning mot Socialförsäkring i allmänhet och personlig assistans i synnerhet. Sofia Tedsjö har en gedigen erfarenhet som advokat och att företräda bolag i olika juridiska processer och besitter särskild expertis att företräda personer med rättigheter enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sofia Tedsjö har utöver sitt delägarskap på C J Advokatbyrå varit med och bidragit till utvecklingen av juridiken inom personlig assistans genom att ha deltagit i flera remissyttranden för ny lagstiftning inom personlig assistans. Hon har således aktivt varit involverad i att påverka och förbättra den rättsliga ramen för personlig assistans. Sofia Tedsjö har även varit medförfattare till facklitteratur inom socialtjänsten, särskilt inom personlig assistans, och har på så vis bidragit till att dela sin kunskap och expertis genom skrivna verk. Genom att ha varit verksam inom personlig assistans under många år och med deltagande i remissyttranden och facklitteratur, har Sofia Tedsjö byggt upp ett starkt professionellt nätverk och ett gott rykte inom branschen.

Personlig assistans och den tillhörande lagstiftningen kan förändras över tid. Att vara en expert inom området kräver att man håller sig uppdaterad med den senaste rättsutvecklingen. Den erfarenhet som Sofia Tedsjö har medför en djupgående kunskap om de aktuella lagarna och reglerna inom personlig assistans och kan erbjuda högkvalitativ rådgivning och representation till OC assistans kunder. Hennes gedigna erfarenhet och kunskap innebär att hon kan analysera och bedöma våra kunders situation noggrant och erbjuda strategisk rådgivning baserat på kundernas specifika behov. Hon kan utvärdera olika alternativ, föreslå bästa vägen framåt och hjälpa till att ta beslut som är i kundens bästa intresse. Utöver att vara en framstående jurist inom personlig assistans besitter Sofia Tedsjö förmågan att vara empatisk och kundfokuserad. Det innebär att förstå och lyssna på kundernas specifika behov och önskemål samt vara engagerad i att hjälpa dem att uppnå sina mål inom personlig assistans.